Uitgebreide literatuurlijst Hoezo mislukt?

Geraadpleegde literatuur

Amersfoort, Hans van. ‘De Migratie-Paradox. Een beschouwing over immigratie in de geglobaliseerde economie. In het bijzonder in de regio Amsterdam’, in VROM-raad, Essays Nederlandse steden in internationaal perspectief (Achtergrondstudies VROM-raad, 16) Den Haag: VROM-raad, 2004.

Amersfoort, Hans van. ‘Territorial Control and Global Economy. An analysis of Dutch Immigration Policy’. In: Proceedings of the 4th International Immigration Conference – Warsaw. Warschau: Independent University of Business and Government, 2005.

Amersfoort, Hans van. Transnationalisme, moderne diaspora’s en sociale cohesie. Amsterdam: IMES, 2001.

Bartels, Edien. Antropologische dilemma’s en onderzoek naar islam (Talma-lezing). Amsterdam: Vrije Universiteit, 2008.

Bartens, Enrico e.a. Maak het verschil. Wethouder integratie, dat doe je zo! Amersfoort: Twijnstra Gudde. Villa, 2006.

Benali, Abdelkader en Herman Obdeijn. Marokko door Nederlandse ogen 1605-2005. Verslag van een reis door de tijd. Amsterdam: De Arbeiderspers, 2005.

Bevolkingstrends, jrg. 55 (2007), no. 4. CBS.

Bijl, R.V. e.a Integratiekaart 2005. De maatschappelijke integratie van migranten in de tijd gevolgd: trend- en cohortanalyses (Cahiers WODC, 2005-16). Den Haag: WODC / Voorburg: CBS, 2005.

Bolt, Gideon en Ronald van Kempen. Wonen in multiculturele steden. Tussen souterrain en dakterras: wonen als motor voor maatschappelijke kansen. Den Haag: Ministerie van VROM, 2002.

Boog, Igor e.a. Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt (SCP-publicatie, 2007/28). Den Haag, SCP, 2007.

Boumans, Louis, Hester Dibbits en Margreet Dorleijn. Jongens uit de buurt. Een ontmoeting met Güray, Naraen, Hasan, Youssef, Mustafa, Azzadine, Badir en Rachid. Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 2001.

Bouras, Nadia en Roemer van Oordt. ‘De Marokkaanse gemeenschap in Nederland: van arbeidsmigratie tot transnationale diaspora?’. Projectrapport Linkis, 22 februari 2007. Op: www.linkis.nl/nl-NL/Content.aspx?type=report&id=6543.

Bovenkerk, Frank. Etniciteit, criminaliteit en het strafrecht (Pompe reeks, 57). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2009.

Brink, Gabriël van den. Culturele contrasten. Het verhaal van de migranten in Rotterdam. Amsterdam: Bakker, 2006.

Broek, Andries van den en Saskia Keuzenkamp (red.). Het dagelijks leven van allochtone stedelingen (SCP-publicatie, 2008/5). Den Haag: SCP, 2008.

Brouwer, Lenie. ‘Islam as a symbol of protest: Reactions of Dutch-Moroccan youths to the Debate on Islam’. Centre on Migration, Policy and Society, Working Paper No. 29, University of Oxford, 2006.

Brouwer, Lenie. ‘Yasmina. Een virtuele plek voor Marokkaanse meisjes’, Pedagogiek, jrg. 24 (2004), no. 3, pp. 211-215.

Buruma, Ian. Murder in Amsterdam. The Death of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance. Londen: Atlantic Books, 2006.

Carens, Joseph. Culture, Citizenship and Community. A Contextual Exploration of Justice as Evenhandedness. Oxford: Oxford University Press, 2000.

CBS. Jaarrapport Integratie 2008. Den Haag: CBS, 2008.

CBS Statline. Online demografische informatie Centraal Bureau voor de Statistiek: statline.cbs.nl.

Cliteur, Paul. Moderne Papoea’s. Dilemma’s van een multiculturele samenleving. Amsterdam: De Arbeiderspers, 2002.

Coenen, Liesbeth. ‘Word niet zoals wij!’ De veranderende betekenis van onderwijs bij Turkse gezinnen in Nederland. Amsterdam: Het Spinhuis: 2001.

Crul, Maurice e.a. De tweede generatie. Last of kansen voor de stad? Amsterdam: IMES, 2008.

Crul, Maurice en Liesbeth Heering. The Position of the Turkish and Moroccan Second Generation in Amsterdam and Rotterdam. The TIES study in the Netherlands (IMISCOE Research). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.

Crul, Maurice en Mark Thompson. ‘The Second Generation in Europe and the United States. How is the Transatlantic Debate Relevant for Further Research on the European Second Generation?’, in Journal of Ethnic and Migration Studies, jrg. 33 (2007), no. 7, pp. 1025-1041.

Crul, Maurice en Hans Vermeulen. Immigration and Education. The Second Generation in Europe. Amsterdam: IMES, 2004.

Crul, Maurice. De sleutel tot succes. Over hulp, keuzes en kansen in de schoolloopbanen van Turkse en Marokkaanse jongeren van de tweede generatie. Amsterdam: Het Spinhuis, 2000.

Dagevos, Jaco e.a. Goede buren kun je niet kopen. Over de woonconcentratie en woonpositie van niet-westerse allochtonen in Nederland (SCP-publicatie, 2009/3). Den Haag: SCP, 2009.

Dagevos, Jaco. Dubbele nationaliteit en integratie (SCP-special, 28). Den Haag: SCP, 2008.

Dagevos, Jaco en Hans Dagevos. Minderheden meer gewicht. Over overgewicht bij Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen en het belang van integratiefactoren (SCP-special, 26). Den Haag: SCP, 2008.

Dagevos, Jaco en Mérove Gijsberts. Informatievoorziening integratie niet-westerse allochtonen. Inventarisatie van de beschikbare bronnen en voorstellen voor verbetering (SCP-special, 24). Den Haag: SCP 2008.

Dagevos, Jaco en Mérove Gijsberts (red). Jaarrapport Integratie 2007 (SCP-publicatie, 2007/27). Den Haag: SCP 2007.

Dagevos, Jaco e.a. Turken in Nederland en Duitsland. De arbeidsmarktpositie vergeleken (SCP-publicatie, 2006/23). Den Haag: SCP, 2006.

Dagevos, Jaco. ‘Minderheden, armoede en sociaal-culturele integratie’, Migrantenstudies, jrg. 21 (2005), no. 3, pp. 135-154.

Distelbrink, Marjolijn en Suzanne Loozen. ‘Jonge Turken en Marokkanen over gezin en taakverdeling’, Bevolkingstrends, jrg. 53 (2005), no. 3, pp. 77-82.

Doorn, J.A.A. van. ‘Het nieuwe rechtse maakbaarheidsgeloof heeft te veel pretenties’, NRC Handelsblad, 10 december 2005.

Driouichi, Fouzia. De casus Inburgering en Nationaliteitswetgeving (WRR Webpublicaties, 33). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.

Duyvendak, Jan Willem, Ewald Engelen en Ido de Haan. Het bange Nederland. Pleidooi voor een open samenleving. Amsterdam: Bakker, 2008.

Duvyendak, Jan Willem. Een eensgezinde, vooruitstrevende natie. Over de mythe van ‘de’ individualisering en de toekomst van de sociologie (oratie Universiteit van Amsterdam, 14 mei 2004). Amsterdam: Vossiuspers UvA, 2004.

Duyvendak, Jan Willem en Lex Veldboer (red). Meeting point Nederland. Over samenlevingsopbouw, multiculturaliteit en sociale cohesie. Amsterdam: Boom, 2001.

Ederveen, Sjef e.a. Destination Europe. Immigration and Integration in the European Union (European Outlook, 2). Den Haag: CPB, 2004.

El Hadioui, Iliass, Hoe de straat de school binnendringt. Overlastgevend gedrag van Marokkaans-Nederlandse jongeren en de invloed ervan op school. Utrecht: APS, 2008.

El Hadioui, Iliass. ‘Hangjongeren en de straatcultuur’. Toespraak bij de aanbieding van het RMO-advies Tussen flaneren en schofferen. Een constructieve aanpak van het fenomeen hangjongeren, Den Haag, 17 april 2008.

Emmer, Piet en Hans Wansink. Wegsturen of binnenlaten? Tien vragen en antwoorden over migratie. Amsterdam: De Arbeiderspers, 2005.

Engbersen, Godfried en René Gabriëls. Sferen van integratie. Naar een gedifferentieerd allochtonenbeleid (Beleid en Maatschappij, Jaarboek 1994/95). Amsterdam: Boom, 1995.

Engelen, Ewald. ‘Een moedig en wijs rapport over de verkeerde zaken’, Waterstof – Krant van Waterland, no. 31, februari 2008, p. 5.

Engelen, Ewald. ‘Towards an Explanation of the Performance Differences of Turks in the Netherlands and Germany’, Tijdschrift voor economische en sociale geografie, jrg. 97 (2006), no. 1, pp. 69-79.

Entzinger, Han en Edith Dourleijn. De lat steeds hoger. De leefwereld van jongeren in een multi-etnische stad. Assen: Van Gorcum, 2008.

Entzinger, Han. ‘Changing the rules while the game is on. From multiculturalism to assimilation in the Netherlands’, in Y. Michal Bodemann en Gökçe Yurdakul (red.), Migration, Citizenship, Ethnos. Incorporation regimes in Germany, Western Europe and North America. New York: Palgrave Macmillan, 2006.

Entzinger, Han. Voorbij de multiculturele samenleving (oratie Erasmus Universiteit, 9 maart 2002). Assen: Van Gorcum, 2002.

Entzinger, Han. ‘Het voorportaal van Nederland. Inburgeringsbeleid in een multiculturele samenleving’, in C.H.M. Geuijen (red.), Multiculturalisme. Utrecht: Lemma, 1998, pp. 67-79.

Essayah, Ouafila. ‘“Mijn geld is mijn geld, zijn geld is ons geld.” Een onderzoek naar perspectieven van Marokkaanse jongeren op genderverhoudingen in het gezin’. Afstudeerscriptie, Vrije Universiteit, 2007.

Fleischmann, Fenella en Jaap Dronkers. ‘De sociaaleconomische integratie van immigranten in de EU. Een analyse van de effecten van bestemmings- en herkomstlanden op de eerste en tweede generatie’, Sociologie, jrg. 4 (2008), no. 1, pp. 2-37.

Foner, Nancy en Richard Alba. ‘Immigrant religion in the U.S. and in Western Europe. Bridge or Barrier to Inclusion?’, International Migration Review, jrg. 42 (2008), no. 2, pp. 360-392.

Forum (Ahmed Ait Moha, Pieter Paul Verheggen en Lonneke Gijsbers). TrendMeter 2008. Werkgevers over Nieuwe Nederlanders als werknemers. Utrecht: Forum, 2008. Op: www.forum.nl/fonds/index.html.

Fukuyama, Francis. ‘Identity and migration’, Prospect Magazine, 25 februari 2007, pp. 26-31.

Gans, Herbert J. ‘Symbolic Ethnicity: The Future of Ethnic Groups and Cultures in America’, in Making Sense of America. Sociological Analyses and Essays. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1999, pp. 167-201.

Ghorashi, Halleh. Paradoxen van culturele erkenning (oratie Vrije Universiteit, 13 oktober 2006). Amsterdam: Vrije Universiteit, 2006.

Gijsberts, Mérove en Jaco Dagevos. Interventies voor integratie. Het tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van interetnisch contact (SCP-publicatie, 2007/15). Den Haag: SCP, 2007.

Gowricharn, Ruben (red.). Falende instituties. Negen heikele kwesties in de multiculturele samenleving. Utrecht: Forum, 2006.

Grever, Maria en Kees Ribbens. Nationale identiteit en meervoudig verleden (WRR Verkenningen). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.

Grillo, Ralph (red.) The family in question. Immigrant and ethnic minorities in multicultural Europe (IMISCOE Research). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.

Guijt, Marjolijn. ‘Etniciteit, locatie of andere kenmerken? Integratie van tweede generatie Turken en Marokkanen in Amsterdam en Rotterdam’. Afstudeerscriptie, 2008.

Hagendoorn, Louk en Paul M. Sniderman. When Ways of Life Collide: Multiculturalism and Its Discontents in the Netherlands. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007.

Hagendoorn, Louk, Justus Veenman en Wilma Vollebergh. Integrating Immigrants in the Netherlands. Cultural versus Socio-Economic Integration. Aldershot: Ashgate, 2003.

Heelsum, Anja van e.a. Moslim in Nederland, Deelstudie e: Islamitische organisaties in Nederland (SCP-werkdocument, 106e). Den Haag: SCP, 2005.

Heijne, Bas. Onredelijkheid. Essay. Amsterdam: De Bezige Bij, 2007.

Heijne, Bas. Grote Vragen. De nieuwe eeuw tussen hoop en vrees. Prometheus, 2006. Interview met Frank Bovenkerk.

Herten, Marieke van Ferdy Otten. ‘Naar een nieuwe schatting van het aantal islamieten in Nederland’, Bevolkingstrends, jrg. 55 (2007), no. 3, pp. 48-53.

Herweijer, Lex. Making up the gap. Migrant education in the Netherlands (SCP-publicatie, 2009/9). Den Haag: SCP, 2009.

Herweijer, Lex. Gestruikeld voor de start. De school verlaten zonder startkwalificatie (SCP-publicatie, 2008/10). Den Haag: SCP, 2008.

Hoenderkamp, Jeroen. De sociale pijler. Ambities en praktijken van het grotestedenbeleid (SCP-publicatie, 2008/14). Den Haag: SCP, 2008.

Hooghiemstra, Erna. Trouwen over de grens. Achtergronden van partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland (SCP-publicatie, 2003/5). Den Haag: SCP, 2003.

Huis, Mila van. ‘Partnerkeuze van allochtonen’, DEMOS, jrg. 24 (2008), no. 1, pp. 1-4.

Jong, Jan Dirk de. Kapot moeilijk. Een etnografisch onderzoek naar opvallend delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens. Amsterdam: Aksant, 2007.

Jong, Sjoerd de. Een wereld van verschil. Wat is er mis met cultuurrelativisme? Amsterdam: De Bezige Bij, 2008.

Kalma, Paul. Links, rechts en de vooruitgang. Amsterdam: Mets & Schilt, 2004.

Keuzenkamp, Saskia en Ans Merens (red.). Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden (SCP-publicatie, 2006/6a). Den Haag: SCP, 2006.

Kleijwegt, Margalith en Max van Weezel. Het land van haat en nijd. Hoe Nederland radicaal veranderde. Amsterdam: Balans, 2006.

Kleijwegt, Margalith. Onzichtbare ouders. De buurt van Mohammed B. Zutphen: Plataan, 2005.

Kleinhans, Reinout, Hugo Priemus en Godfried Engbersen. ‘Understanding Social Capital in Recently Restructured Urban Neighbourhoods. Two Case Studies in Rotterdam’, Urban Studies, jrg. 44 (2007), no. 5/6, pp. 1069-1091.

Koning, Martijn de. Zoeken naar een ‘zuivere’ islam. Geloofsbeleving en identiteitsvorming van jonge Marokkaans-Nederlandse moslims. Amsterdam: Bakker, 2008.

Koopmans, Ruud. ‘Zachte heelmeesters… Een vergelijking van de resultaten van het Nederlandse en Duitse integratiebeleid en wat de WRR daaruit niet concludeert’, Migrantenstudies, jrg. 18 (2002), no. 2, pp. 87-92.

Kraal, Karen. Een dynamisch mozaïek. Nieuwe trends bij Marokkaanse organisaties. Amsterdam: IMES, 2002.

Lancee, Bram en Jaap Dronkers. ‘Etnic diversity in neighborhoods and individual trust of immigrants and natives. A replication of Putnam (2007) in a West-European country’. Publicatie: Florence: European University Institute, 2008.

Latten, Jan. Zwanger van segregatie. Een toekomst van sociale en ruimtelijk segregatie? (oratie Universiteit van Amsterdam, 18 november 2005). Amsterdam: Vossiuspers UvA, 2005.

Liempt, Paul van. De Nederlandse droom. Van mavo tot professoraat: hoe stapelaars de top beklommen. Amsterdam: De Arbeiderspers, 2008.

Lucassen, Leo en Wim Willems. Gelijkheid en onbehagen. Over steden, nieuwkomers en nationaal geheugenverlies. Amsterdam: Bakker, 2006.

Lucassen, Leo. The Immigrant Threat. The Integration of Old and New Migrants in Western Europe since 1850. Urbana: University of Illinois Press, 2005.

Maussen, Marcel. Ruimte voor de islam? Stedelijk beleid, voorzieningen, organisaties. Apeldoorn: Het Spinhuis, 2006.

Meijnen, Wim, Jan C.C. Rupp en Theo Veld (red.). Succesvolle allochtone leerlingen. Leuven/Apeldoorn: Garant, 2001.

Metaal, Stefan, Maartje Delnoij en Jan Willem Duyvendak. Een Amsterdamse benadering. Vooruitkomen, samenleven en thuis voelen in Nieuw West. Amsterdam: Bureau Parkstad, 2006.

Nell, Liza. Transnational Migrant Politics in the Netherlands. Historical Structures and Current Events. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 2008.

Nicis Institute. Interculturele verhoudingen op Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Quick Scan, mei 2005.

Nieuwenhuijsen, Pieter en Jan Beerenhout. ‘Nederland Immigratieland’. Socialisme & Democratie, jrg. 64 (2007), no. 10, pp. 31-40.

Obdeijn, Herman en Marlou Schrover. Komen en gaan. Immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550. Amsterdam: Bakker, 2008.

Obdeijn, Herman en Paolo De Mas. De Marokkaanse uitdaging. De tweede generatie in een veranderend Nederland (Forum Essay). Utrecht: Forum, 2001.

Odé, A. en J. Dagevos. Jaarboek Multiculturele samenleving in ontwikkeling 2009. Beleidsontwikkelingen, feiten & cijfers, feestdagen en adressen. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2009.

Ours, Jan C. van en Justus Veenman. Age at immigration and educational attainment of young immigrants (Discussion Paper, 2005-11). Tilburg: Tilburg University, 2005.
Pektaş-Weber, Ceylan. Moslima’s. Emancipatie achter de dijken. Amsterdam: Bulaaq, 2006.

Pellikaan, Huib en Margo Trappenburg. Politiek in de multiculturele samenleving. Amsterdam: Boom, 2003.

Pels, Dick. Opium van het volk. Over religie en politiek in seculier Nederland. Amsterdam: De Bezige Bij, 2008.

Penninx, Rinus. ‘Dutch Immigrant Policies Before and After the Van Gogh Murder’, Journal of International Migration and Integration, jrg. 7 (2006), no. 2, pp. 241-254.

Penninx, Rinus en Marlou Schrover. Bastion of bindmiddel? Organisaties van immigranten in historisch perspectief. Amsterdam: IMES, 2001.

Penninx, Rinus en Jan Lucassen. Newcomers. Immigrants and their descendants in the Netherlands, 1550-1995. Amsterdam: Het Spinhuis, 1997.

Penninx, Rinus. Minderheidsvorming en emancipatie. Balans van kennisverwerving ten aanzien van immigranten en woonwagenbewoners 1967–1987. Alphen aan den Rijn: Samsom, 1988.

Portes, Alejandro en Rubén G. Rumbaut. Immigrant America. A portrait. Berkeley, CA: University of California Press, 1996 (tweede, herziene editie).

Praag, Carlo van e.a. Moslim in Nederland, Deelstudie f: Een onderzoek naar de religieuze betrokkenheid van Turken en Marokkanen (SCP-werkdocument, 106f). Den Haag: SCP, 2005.

Prins, Baukje. ‘The Nerve to Break Taboos. New Realism in the Dutch Discourse on Multiculturalism’, Journal of International Migration and Integration, jrg. 3 (2002), no. 3/4, pp. 363-380.

Prins, Baukje, Voorbij de onschuld. Het debat over de multiculturele samenleving. Amsterdam: Van Gennep, 2000 (eerste druk) en 2004 (tweede, herziene en uitgebreide druk).

Prospect Magazine. ‘In search of British values’, 27 oktober 2007.

Putnam, Robert. ‘E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century’, Scandinavian Political Studies, jrg. 30 (2007), no. 2, pp. 137-174.

Rath, Jan, Rinus Penninx, Kees Groenendijk en Astrid Meijer. Nederland en zijn islam. Een ontzuilende samenleving reageert op het ontstaan van een geloofsgemenschap. Amsterdam: Het Spinhuis, 1996.

Rijk, Martijn de. De nieuwe moskee. Politiek en geloof in een provinciestad. Amsterdam: Atlas, 2006.

RMO. Tussen flaneren en schofferen. Een constructieve aanpak van het fenomeen hangjongeren (Advies RMO, 43).

Roelandt, Theo J.A. Verscheidenheid in ongelijkheid. Een studie naar etnische stratificatie en onderklassevorming in de Nederlandse samenleving. Amsterdam: Thesis Publishers, 1994.

Roggeband, C. en M. Verloo. ‘Dutch Women are Liberated, Migrant Women are a Problem. The Evolution of Policy Frames on Gender and Migration in the Netherlands 1995-2005’, Social Policy & Administration, jrg. 41(2007), no. 3, pp. 271-288.

Rušinović, Katja. Dynamic Entrepreneurship. First and Second-Generation Immigrant Entrepreneurs in Dutch Cities (IMISCOE Dissertations). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

Scheffer, Paul en Koen Koch (red.). Het nut van Nederland. Opstellen over soevereiniteit en identiteit. Amsterdam: Bakker, 1996.

Scheffer, Paul. Het land van aankomst. Amsterdam: De Bezige Bij, 2008.

Schenk, Marieke. ‘Goed bericht, geen bericht. De berichtgeving over sociaalwetenschappelijk onderzoek over integratie in Nederlandse kranten’. Masterscriptie (cultuur)sociologie, Universiteit van Amsterdam, 2009.

Schinkel, Willem. De gedroomde samenleving. Kampen: Klement, 2008.

Schmeets, Han en Ronald van der Bie (red). Religie aan het begin van de 21ste eeuw. Den Haag: CBS, 2009.

Schnabel, Paul. ‘Immigration and the question of Dutch identity’. Van Tilburg Lecture, 21 februari 2008.

Schnabel, Paul e.a. (red.). Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in sociale cohesie (SCP-publicatie, 2008/26). Den Haag: SCP, 2008.

Scholten, P. Constructing immigrant policies. Research-policy relations and immigrant integration in the Netherlands (1970-2004). Proefschrift, Universiteit van Twente, 2008.

Schoo, H.J. De verwarde natie. Dwarse noties over immigratie in Nederland. Amsterdam: Prometheus, 2000.

Schuyt, Kees. Steunberen van de samenleving. Sociologische essays. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

Shadid, W.A.R. en P.S. van Koningsveld. De mythe van het islamitische gevaar. Hindernissen bij integratie. Kok: Kampen, 1992.

Shadid, Wasef A. Moroccan workers in the Netherlands. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, 1979.
Sterckx, Leen en Carolien Bouw. Liefde op maat. Partnerkeuze van Turkse en Marokkaanse jongeren. Amsterdam: Het Spinhuis, 2005.

Tanghe, Fernand. Links is soms rechts. Over gelijkheid, democratie en multiculturalisme. Antwerpen/Amsterdam: Houtekiet, 2004.

Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid (voorzitter: Stef Blok). Bruggen bouwen (Kamerstukken II 2003/04, 28 689, nr. 8). Den Haag: Sdu Uitgevers, 2004. Bekend als het rapport-Blok.

Tilborgh, Yolanda van. Wij zijn Nederland. Moslima’s over Ayaan Hirsi Ali. Amsterdam: Van Gennep, 2008. Voorwoord Abram de Swaan.

Tillie, Jean. Gedeeld land. Het multiculturele ongemak van Nederland. Amsterdam: Meulenhoff, 2008.

TNO (S. el Marini, L.E. Keijzer en S. de Vries). Toegerust voor een carrière? Een onderzoek naar de rol van HBO- en WO-instellingen bij het ondersteunen van allochtone studenten bij hun entree op de arbeidsmarkt. Utrecht: Forum, 2008.

Tubergen, Frank van en Ineke Maas. Allochtonen in Nederland in internationaal perspectief. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

Valk, Helga A.G. de, Ingrid Esveldt, Kène Henkens en Aart C. Liefbroer. Oude en nieuwe allochtonen in Nederland. Een demografisch profiel (WRR Werkdocumenten, w123). Den Haag: WRR, 2001.

Veenman, J. (red.). De toekomst in meervoud. Perspectief op multicultureel Nederland. Assen: Van Gorcum, 2002.

Veenman, J. (red.). Keren de kansen? De tweede-generatie allochtonen in Nederland. Assen: Van Gorcum, 1996.

Veldboer, Lex, Jan Willem Duyvendak en Carolien Bouw (red.). De mixfactor. Integratie en segregatie in Nederland. Amsterdam: Boom, 2007.

Verdeeld verleden, gedeelde koers? Bijdragen aan het debat over integratie. Speciale aflevering van Socialisme & Democratie, jrg. 66 (2009), no. 1/2.

Verhagen, Frans. Samenleven met verschillende culturen. De essentie van het Nederlanderschap. Idee, Wetenschappelijk tijdschrift D66, november 2008.

Verhagen, Frans. The American Way. Wat Nederland kan leren van het meest succesvolle immigratieland. Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2006.

Vermeulen, Hans en Boris Slijper. Multiculturalisme in Canada, Australië en de Verenigde Staten. Ideologie en beleid, 1950-2000 (Migratie- en etnische studies, 17). Amsterdam: Aksant, 2003.

Vermeulen, Hans. Culture and inequality. Immigrant cultures and social mobility in long-term perspective. Amsterdam: Het Spinhuis, 2001.
Vermeulen, Hans en Rinus Penninx (red.). Immigrant Integration. The Dutch Case. Amsterdam: Het Spinhuis, 2000.

Verwey-Jonker Instituut (Rally Rijkschroeff, Jan Willem Duyvendak en Trees Pels). Bronnenonderzoek Integratiebeleid. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut, 2003. Het onderzoeksrapport is ook gepubliceerd als kamerstuk (Kamerstukken II 2003/04, 28 689, nr. 11), Den Haag: Sdu Uitgevers, 2004.

VROM, Ministerie van. Integratienota 2007-2011. Zorg dat je erbij hoort! Den Haag: Ministerie van VROM, 2007.

Vuijsje, Herman. Correct. Weldenkend Nederland sinds de jaren zestig. Amsterdam: Olympus, 2008 (derde, geactualiseerde editie).

Wijnker, Igor. Onder Marokkanen. Een jaar bij FC Chabab. Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2006.

Wolff, Tim. Multiculturalisme & Neutraliteit. Amsterdam: Vossiuspers UvA, 2005.
WRR. Identificatie met Nederland (Rapporten aan de regering, 79). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.

WRR. Nederland als immigratiesamenleving (Rapporten aan de regering, 60). Den Haag: Sdu Uitgevers, 2001.

Zwagerman, Joost. Hitler in de polder & Vrij van God. Amsterdam: De Arbeiderspers, 2009.